Organisatie

Het Overlegorgaan als samenwerkingsverband

Het Overlegorgaan is het bestuur van het Nationaal Park. In het Overlegorgaan zijn alle eigenaren, beheerders, belangenvertegenwoordigers, ondernemers en bestuurders vertegenwoordigd. Het Overlegorgaan kent een Dagelijks Bestuur onder leiding van de heer S.B. Swierstra, in de rol van onafhankelijk voorzitter. Hij is tevens voorzitter van het Overlegorgaan. Doel van het Dagelijks Bestuur is de voortgang slagvaardig te bewaken en het aanspreekpunt te zijn van het Overlegorgaan en haar omgeving.


Samen werken

Het belangrijkste doel van het Overlegorgaan is samen werken aan het voortbestaan van het natuurgebied. Leidend daarvoor is het gezamenlijk opgestelde Beheers- en Inrichtingsplan (BIP) en Ontwikkelplan (OP). In het BIP staat beschreven aan welke doelen het Nationaal Park werkt op het gebied van beheer en inrichting. In het OP is een gezamenlijke strategie beschreven voor de komende 10 jaar. Hierin staan de volgende doelen centraal:

  • Het versterken van de natuurbeleving
  • Het uitbreiden van voorlichting en educatie
  • Het stimuleren van de samenwerking tussen ondernemers/gastheren
  • Het vergroten van de bekendheid van het park

Wat betreft het vergroten van de bekendheid is gezamenlijk een marketingplan opgesteld waarin de richting voor communicatie en marketing is vastgelegd.

Het Beheers- en Inrichtingsplan en het Ontwikkelplan vind je als downloads onderaan deze pagina.


Vergaderingen Overlegorgaan

Het Overlegorgaan vergadert twee keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Voor belangstellenden is een publieke tribune aanwezig. De agenda en bijbehorende stukken worden minimaal een week voor de vergadering naar de leden van het OO en agendaleden gestuurd. Ook zijn de stukken hier minimaal een week voorafgaande te vinden. Er is een mogelijkheid tot spreekrecht, dat dient vooraf te worden aangevraagd bij het secretariaat van het Overlegorgaan.

De agendastukken en vergaderdocumenten van het overlegorgaan vind je als download onderaan deze pagina.


Werkgroepen

Het Overlegorgaan heeft werkgroepen ingesteld om zich te laten adviseren over specifieke inhoudelijke aspecten die in het Nationaal Park aan de orde zijn. De werkgroepen stemmen onderling de uitvoering van hun taken af.


Werkgroep Voorlichting, Educatie en Recreatie (VER)

Levert projecten en adviezen aan het Overlegorgaan op gebied beleving en actieve natuuractiviteiten, creëert draagvlak, zorgt voor arrangementen en samenwerkingen en ontwikkelt meerjarenplannen. Klik hier voor de samenstelling van de werkgroep.


Werkgroep Beheer, Inrichting & Monitoring (BIM)

Zorgt voor het uitwerken en doorspreken van ‘werken’ voor het Nationaal park, werft draagvlak voor deze ‘werken’ via informatie-uitwisseling met lokale betrokkenen, brengt advies uit aan het Overlegorgaan over beheer, inrichting en monitoring en communiceert regionale signalen. Monitort tevens jaarlijks enkele maatregelen uit het programma van Natura 2000 en actualiseert en monitort het Beheer en Inrichtingsplan op de eigen onderdelen. Klik hier voor de samenstelling van de werkgroep.


Werkgroep Marketing & Promotie

Realiseert het marketingplan, adviseert over het vermarkten van het park met bijbehorende verdienmodellen, zorgt voor draagvlak voor promotie in de streek, betrekt die streek bij de plannen en de richting en verwerft gelden voor het behalen en ondersteunen van de doelstellingen.


Ad hoc werkgroepen

Daarnaast kunnen er door het Overlegorgaan ad hoc werkgroepen ingesteld worden. Deze werkgroepen verrichten of begeleiden uitbesteed onderzoek en adviseren het Overlegorgaan.


Stichting Nationaal Park De Alde Feanen

Om haar gelden te beheren heeft het Overlegorgaan de Stichting Nationaal Park De Alde Feanen opgericht. Deze stichting beheert de gelden van het Nationaal Park. De stichting heeft een Dagelijks Bestuur. Dit is een afvaardiging van het Overlegorgaan, met dezelfde onafhankelijk voorzitter. Zie voor de samenstelling deze link. De stichting staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanuit het belang van publiek wordt transparantie geëist van de ANBI’s.

De Alde Feanen is een van de 21 Nationale Parken in Nederland. De Nederlandse Nationale Parken maken deel uit van een wereldomvattend netwerk van Nationale Parken in ruim 130 landen. Onze Nationale Parken vormen een dwarsdoorsnede van typisch Nederlandse landschappen met tal van karakteristieke planten en dieren.

Draag jij De Alde Feanen een warm hart toe? Word dan donateur of partner en help het park bij de doorontwikkeling!

Downloads