Samenstelling van de werkgroepen

De werkgroep Voorlichting, Educatie en Recreatie (VER) bestaat uit de volgende partijen:

 • IVN Consulentschap Fryslân 
 • IVN, Coördinator Voorlichting & Educatie 
 • Secretariaat Nationaal Park De Alde Feanen
 • Provincie Fryslân
 • Gemeente Leeuwarden
 • Gemeente Tytsjerksteradiel
 • Gemeente Smallingerland
 • It Fryske Gea
 • It Fryske Gea, Beheerder bezoekerscentrum
 • It Fryske Gea, Medewerker Voorlichting & Educatie
 • Dorpsbelangen Earnewâld, Aldegea, De Feanhoop & Goiïngahuzen
 • Dorpsbelangen, Warten, Wergea & Grou
 • ANWB
 • Recreatieschap De Marrekrite
 • Watersportverbond Noord
 • TROEF
 • VVV’s

De werkgroep Beheer, Inrichting & Monitoring (BIM) bestaat uit de volgende partijen:

 • Provincie Fryslân
 • Gemeente Leeuwarden
 • Gemeente Tytsjerksteradiel
 • Gemeente Smallingerland
 • It Fryske Gea
 • Secretariaat Nationaal Park De Alde Feanen
 • Wetterskip Fryslân
 • LTO Noord
 • Friese Bond van Binnenvissers
 • Vereniging van Rietsnijders
 • Dorpsbelangen Earnewâld, Aldegea, De Feanhoop & Goiingahuzen
 • Dorpsbelangen Warten, Wergea & Grou
 • Vereniging Princenhof/ERF (huis- en woonbooteigenaren)
 • IVN, Coördinator Voorlichting & Educatie NP De Alde Feanen

De werkgroep Marketing & Promotie (M&P) bestaat uit de volgende partijen:

 • Marketing Nationaal Park De Alde Feanen
 • Marketing Earnewâld, Aldegea en De Feanhoop
 • Marketing Grou, Warten & Wergea
 • It Fryske Gea
 • IVN
 • Secretariaat Nationaal Park De Alde Feanen