ANBI gegevens

Nationaal Park De Alde Feanen staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanuit het belang van publiek wordt er transparantie geëist van de ANBI’s. Daarom vindt u hieronder overzichtelijk bij elkaar diverse gegevens van NPAF.


Naam van de instelling;

Stichting Nationaal Park De Alde Feanen

Fiscaal nummer/Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN);

Kvk 851580208

Post- en/of bezoekadres, telefoonnummer en e-mailadres van de instelling;

Bezoekadres:

Koaidyk 8a
9264 TP Earnewald

Postadres:

Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden
Bezoekersadres:

Contactgegevens:

Secretariaat Overlegorgaan:

 • Email: secretariaat@np-aldefeanen.nl
 • Telefoon: 058-2925482

Bezoekerscentrum:

– Email: bcdealdefeanen@itfryskegea.nl
– Telefoon: 0511-539618

Doelstelling volgens de regelgeving van de instelling;

1. De stichting heeft ten doel:

a. het beheren van de middelen van het OONPAF;

b. het kunnen aangaan van financiële verplichtingen binnen de doelstellingen van het Nationaal Park Alde Feanen en namens het OONPAF;

c. te handelen in overeenstemming met het convenant dat de in het OONPAF vertegenwoordigde partijen hebben vastgelegd;

d. het eventueel kunnen optreden als gevolmachtigde namens het OONPAF, en verder het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin () verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting beoogt niet het maken van winst.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling;

Verwijzing naar het ontwikkelplan

De bestuurssamenstelling van de instelling en de namen van de bestuurders;

 • Swierstra, Sipke Bartele. Voorzitter.
 • Vogelpoel, Franciscus Jacobus Maria. Secretaris.
 • Bultje, Daan. Penningmeester.

Beloningsbeleid:

Hiervoor is een vacatieregeling opgesteld. Deze regeling is geënt op de Rijksregeling, welke ook door de provincie wordt toegepast voor haar eigen organisatie en bestuursorganen, zoals commissies en stuurgroepen. Het Overlegorgaan kan, hoewel niet door GS ingesteld, vergelijkbaar tot een bestuursorgaan gerekend worden. De regeling gaat uit van een vergoeding per dagdeel voor geagendeerde of anderszins geagendeerde of afgesproken bijeenkomsten en zo als dat wordt genoemd ‘aantoonbare’ werkzaamheden, bilaterale overleggen en bijeenkomsten in het kader van het Overlegorgaan en het voorzitterschap.

De vacatieregeling bedraagt €105,45 per dagdeel plus reis- en verblijfskosten. Reizen worden bij voorkeur met openbaar vervoer gemaakt, maar in het geval van De Alde Feanen zal veelal van eigen auto gebruik gemaakt (moeten) worden. De kilometer vergoeding bedraagt momenteel conform de regeling €0,28 per kilometer.

De verblijfskosten bedragen per 1 januari 2013 voor:

 • Ontbijt €8,39
 • Lunch €13,90
 • Diner €21,03
 • Overnachting €84,92
 • Dag compensatie €4,43
 • Avond component €13,23

Primair wordt dus gekeken of het een dagdeelbijeenkomst betreft. Is er een tweede dagdeel mee gemoeid, dan kan een tweede dagdeel worden gedeclareerd. Idem voor een avond die ook gerekend wordt als een dagdeel.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling;

Zie de jaarverslagen hieronder.

De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling:

Zie de jaarverslagen hieronder.

 

Downloads