Ruim 2,7 miljoen euro voor natuur en recreatie in Alde Feanen

Geplaatst op 4 juni 2019

Er is ruim 2,7 miljoen euro beschikbaar voor de herinrichting van de Alde Feanen. Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, gemeente Smallingerland, Gemeente Tytsjerksteradiel en It Fryske Gea dragen hier aan bij. De provincie stelde op 4 juni de derde uitvoeringsmodule vast; 450 hectare natuur wordt opgeknapt en er komt 135 hectare nieuwe natuur bij. Het gaat om de hooilandpolders ten westen en de meer open graslanden en veengebieden ten oosten van de Alde Feanen. De zandwinplas Panhuyspoel krijgt naast de zandwinning een recreatieve functie met een strandje, vissteiger en wandelpaden.

Van 14 januari tot en met 25 februari 2019 lag het ontwerp van de derde uitvoeringsmodule ter inzage. Er kwamen vijftien zienswijzen binnen. Daaruit volgden enkele wijzigingen in het inrichtingsplan. Zo blijft bijvoorbeeld de kanoroute die parallel aan de Headamsleat loopt bestaan, net als de zuidelijke overstapplaats.

Maatregelen voor natuur en recreatie

De Alde Feanen is onderdeel van het Natura 2000-netwerk en Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS). Er leven veel bijzondere en kwetsbare plant- en diersoorten, bijvoorbeeld de otter en noordse woelmuis. Door nieuwe natuur in te richten en te versterken in de Wyldlannen, Laban, Polder Grondsma en Twa-Sân-Mêden aan de westzijde, en de Westersanning, Barfjild, Brêgeham, de Wolwarren en enkele boezemlandjes aan de oostkant van de Alde Feanen, ontstaat er een fijn leefgebied voor deze soorten.

Ten noordoosten van Earnewâld worden bestaande vaarroutes verbeterd. Ook de opstapplaats voor kano’s bij gemaal Offerhaus krijgt een opknapbeurt. Verder komt er een nieuw uitkijkpunt van It Fryske Gea bij de Jan Durkspolder en komen er nieuwe wandelpaden.

Samenwerking

De Gebiedscommissie Alde Feanen bestaat uit vertegenwoordigers uit de streek en werkt in opdracht van de provincie Fryslân aan de herinrichting van de Alde Feanen. Dit doen ze samen met It Fryske Gea, Wetterskip Fryslân en gemeenten Tytsjerksteradiel, Smallingerland en Leeuwarden. De uitvoering staat gepland van 2019 tot en met 2022. Meer informatie over de herinrichting van de Alde Feanen op www.fryslan.frl/gebiedsontwikkeling.