Wat gaan we doen?

Het LIFE+ project Booming Business bestaat uit zes maatregelen:

1. Waterriet herstellen in de voormalige polders

In vijf voormalige graslandpolders herstellen we het waterriet. Zo ontstaat een duurzaam broed-, voed- en leefgebied voor een groot aantal kwetsbare en bedreigde diersoorten. Bijvoorbeeld de roerdomp, de bruine kiekendief, de snor, de bittervoorn en de kleine modderkruiper.

2. Waterriet herstellen langs het meer de Grutte Krite

Langs de oostelijke oever van het meer ‘Grutte Krite’ herstellen we een groot oppervlakte waterriet. Dit heeft een positief effect op de waterkwaliteit en de visstand. Ook vormt zij een belangrijk broed-, voed- en leefgebied voor een groot aantal kwetsbare en bedreigde diersoorten. Bijvoorbeeld de roerdomp, de bruine kiekendief, de snor, de porseleinhoen en de Noordse woelmuis.


3. Waterplanten herstellen in het petgatengebied

Door ongecontroleerde waterlozingen in het verleden zijn de onderwaterbodems in de Alde Feanen verzadigd geraakt met fosfaten. Daarom verbeteren we de condities voor waterplanten in het petgatengebied. We baggeren onder andere de fosfaatrijke bovenlaag weg. Door deze herstellende maatregelen breiden de watervegetaties uit. Dit heeft positieve effecten voor het leef- en voedgebied van verschillende diersoorten.

4. Voedselrijk bagger verwijderen uit delen van het gebied

We zorgen voor een betere waterkwaliteit en een groter doorzicht van het water. Hiervoor verwijderen we een hoeveelheid fosfaatrijke, slappe bagger uit het bevaarbare deel van De Alde Feanen. De bevaarbaarheid van het gebied wordt hierdoor aanzienlijk vergroot.

Afgerond: deze maatregel is uitgevoerd tussen 2015 – 2018


5. De Veenmosrietlanden herstellen en verbeteren qua kwaliteit

De veenmosrietlanden in De Alde Feanen kampen steeds meer met verruiging en verbossing. Om te voorkomen dat de rietlanden uiteindelijk verdwijnen, verwijderen we opslag en bos. Daarnaast verwijderen we de bovenste grondlaag met begroeiing (plaggen) en we verbeteren de oppervlaktewaterhuishouding. Hierdoor kunnen nieuwe veenmosrietlanden ontstaan.

6. De blauwgraslandvegetaties in de Wyldlannen behouden

Het boezemwater in de blauwgraslanden wordt door een helofytenfilter geleid. Dit filter zuivert afvalwater tot een kwaliteit die onschadelijk is voor het milieu. De werking van het bestaande filter voldoet niet in de huidige situatie. Daarom verbeteren we de werking en bruikbaarheid van het helofytenfilter. Hierdoor ontstaat minder verzuring en verdroging van het blauwgrasland.

Afgerond: deze maatregel is uitgevoerd tussen 2015 en 2017.

Downloads