Herinrichting De Alde Feanen

De gebiedscommissie Alde Feanen maakt in opdracht van de provincie Fryslân plannen voor de herinrichting van de Alde Feanen. De commissie vindt het belangrijk om dit samen met de streek te doen, zodat iedereen na de inrichting van dit prachtige gebied kan genieten. Maar waarom is deze herinrichting eigenlijk nodig?


Verdroging van het veen

Vroeger lag de Alde Feanen lager dan de omliggende gebieden. Het water uit de hogere gebieden liep daardoor naar het lager gelegen veengebied in de Alde Feanen. Bijzondere planten- en dierensoorten genoten van deze omgeving. Toen de inpoldering en ontwatering van het omliggende gebied begon, veranderden de verhoudingen. De Alde Feanen kwam hoger te liggen dan de omringende langbouwpercelen. Hierdoor liep het water uit de Alde Feanen en verdroogde het gebied.

De terreinbeheerders in het gebied proberen zoveel mogelijk water vast te houden en water binnen te laten vanuit de Friese Boezem. De kwaliteit van dit water is minder dan het rijke grondwater. Dit komt de natuur niet ten goede.


Maatregelen voor water, natuurherstel en recreatie

Om ervoor te zorgen dat de bijzondere laagveenplanten en -dieren weer terugkomen, zijn er maatregelen nodig. Bijvoorbeeld het aanpakken van de waterhuishouding en de inrichting van natuur voor Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS). Maar dit gebied is er natuurlijk niet alleen voor de planten en dieren, ook mensen kunnen straks nog beter genieten van het gebied.

Waar gaan we de komende tijd mee aan de slag?

Vanaf 2020 worden enkele gebieden in de Alde Feanen ingericht voor Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS). Het gaat om de hooilandpolders aan de westzijde en de meer open graslanden en veengebieden aan de oostzijde van de Alde Feanen. Daarnaast is het plan de vaarroute voor kleine recreatievaart aan de oostzijde te ontwikkelen. Ook worden de kanovoorzieningen opgeknapt en is het plan om in de Panhuyspoel een zwemstrand en vissteiger te maken. Op de kaart ziet u om welke deelgebieden het gaat. Op 4 juni 2019 stelde Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân de derde uitvoeringsmodule voor de herinrichting vast. Er is ruim 2,7 miljoen beschikbaar voor de maatregelen. Actuele informatie over het project vindt u hier. Of download de meest recente nieuwsbrief.

Wat is al klaar?

De afgelopen jaren is er al veel werk verzet in de Alde Feanen. Zo is vlakbij het bezoekerscentrum het Pettebosk ingericht. Een schitterend natuureducatiebos met een afwisseling van natte petgaten en drogere stroken. Ruimte voor natuur, educatie en recreatie, want er kwam ook een mooie kanoroute. Dit gebied is in 2008 in gebruik genomen.

Na de inrichting van het Pettebosk is er nog zo’n 400 hectare natuur opnieuw ingericht ten noordoosten van Earnewâld. In dit gebied kwamen nieuwe petgaten. Dat was klaar in 2014. Het moerasgebied dat daardoor ontstond filtert nu het water vanuit de Friese Boezem. Daarnaast zijn de vaarwegen voor kleine recreatievaart uitgebreid en zijn bestaande wandelpaden opgeknapt.

Heeft u vragen over de herinrichting van de Alde Feanen? Dan kunt u terecht bij de projectleider Jan-Pieter Tjaden (provincie Fryslân). Mail: j.p.tjaden@fryslan.frl of telefoon: 058 292 8743.