Pop Up Workshop

Is gastheer Wat betekent dit?

Doen

Nijpaed 14, Warten

E-mail

+31 (6) 3805 6977

Annage Skûtsjesilen & Events

Is gastheer Wat betekent dit?

Watersport

De Reidtugel 5, Earnewald

E-mail

0511 53 93 39

Age Veldboom Varen & Kamperen

Is gastheer Wat betekent dit?

Watersport, Slapen

Manjepetswei 11a, Oudega

E-mail

06-43789120

Toeristen Bureau Earnewald

Is gastheer Wat betekent dit?

Piet Miedemaweg 9, Earnewâld

E-mail

0511-539500

Pean Buiten

Is gastheer Wat betekent dit?

Watersport, Doen, Slapen

Pean 1, 8494 NB Nes

E-mail

(0566) 63 13 92

Brêgeham Recreatie

Is gastheer Wat betekent dit?

Watersport, Slapen

Headammen 2, Oudega (Gem. Smallingerland)

E-mail

+31(0)6-25077782

De Veenhoop Watersport en Recreatie

Is gastheer Wat betekent dit?

Watersport, Doen, Eten / drinken, Slapen

Slûswei 17, De Veenhoop

E-mail

0512462289

Bed and Breakfast ‘De Flecht

Slapen

Eartlansreed 1, Nijega

E-mail

06 29568696

Natural Resort Fryslân

Is gastheer Wat betekent dit?

Slapen

Eijzengapaed 6, 9215 VV De Veenhoop

E-mail

0512–204010

“Zwaluwhaven” (crashsite Lancaster)

Pontje

Pontje

Pontje

Pontje

Watersportbedrijf ”ANJA”

Watersport

Meersweg 9A, Grou

E-mail

0566-621373

Sail Experience

Watersport

Raadhuisstraat 18, 9001 AG Grou

E-mail

06 53427102

Het Pand

Cultuur

Hoofdstraat 23, 9001 AP Grou

E-mail

06 53554887

Ad Art & Design

Cultuur

Wijdesteeg 13, 9001 AJ Grou

E-mail

06-22731115

Bungalow-, en vakantiepark It Wiid

Is gastheer Wat betekent dit?

Watersport, Slapen

Koaidyk 2b - E ,9264, Earnewald

E-mail

0511-202030

B&B Wijde Steeg

Is gastheer Wat betekent dit?

Slapen

Wijdesteeg 26, 9001 AJ Grou

E-mail

06 523 82 245

Appartement De Burgemeester

Slapen

Raadhuisstraat 15, 9001 AG Grou

06 48010101

Loft Bed and Breakfast

Slapen

De Waring 27, 9001 HZ Grou

06 11867995

Rondvaartbedrijf Redbad

Is gastheer Wat betekent dit?

Watersport

Buorren 9, Terherne

E-mail

0566-623505

Rondvaartbedrijf Harmonie

Is gastheer Wat betekent dit?

Watersport

Loswal 14, Drachten

E-mail

0512-512791

B&B Wetterlân

Slapen

Kanaeldyk 14, 9215 VT De Veenhoop

E-mail

0512-512029

Boerehiem vakantiewoningen

Slapen

Leechlan 34, 9003 XX Warten

E-mail

0517-342703

Woonboot Nymphea Alba

Slapen

Bûtenstreek 1006, 9003 MC Warten

0517-396252

Vakantiewoning Fryslân Rekreaasje

Slapen

Hoofdstraat 33, 9003 LD Warten

E-mail

0512-332846

Vakantiewoning De Lytsemar

Slapen

Wartensterdyk 10, 9005 XS Wergea

E-mail

058-2551247

Vakantiehuis watervilla de Blauwe Reiger

Slapen

It Eilan 6, 8497 NK Goëngahuizen

Woonboerderij Vrij aan het water

Slapen

Greft 6, 9003 XZ Warten

E-mail

06-14884382

It Kokelhûs fan Jan en Sjut

Cultuur

It Fliet 14, 9264 TL Earnewâld

E-mail

06-57022478

Galerie Koopmans

Cultuur

De Stripe 14, 9264 TW Earnewâld

E-mail

0511-539235

Museum ’t Hert fan Fryslân

Cultuur

Stationsweg 1, 9001 ED Grou

E-mail

0566-623911

Mineralogisch museum

Cultuur

Leechlân 22, 9001 ZH Grou

E-mail

0566-623636

Museum Warten

Is gastheer Wat betekent dit?

Cultuur

Hellingpaed 4 t/m 8, 9003 LW Warten

E-mail

058-2552446

B&B Lytse Meer

Watersport, Slapen

Manjepetswei 11, 9216 XC Oudega (Gem. Smallingerland)

E-mail

0511-539286

Restaurant It Polderhûs

Eten / drinken

Kraenlânswei 1, 9215 VZ De Veenhoop

E-mail

0512-461803

De Hûskeamer

Eten / drinken

Sanbuorren 36a, 9216 VC Oudega (Gem. Smallingerland)

E-mail

06-37460140

’t Skûthûs

Eten / drinken

Hellingpaed 11, 9003 LW Warten

E-mail

058-2551214

De Kok en de Walvis

Eten / drinken

Hoofdstraat 31, 9003 LC Warten

E-mail

058-2551344

Pizzeria Venezia

Eten / drinken

Kerkbuurt 1, 9005 NZ Wergea

E-mail

06-16561077

Carpe Diem vakantie-appartement

Slapen

Ds. Offerhausweg 10, 9264 TH Earnewâld

E-mail

0511-539676

B&B ByBoukje

Slapen

Krúspaed 2, 9264 TE Earnewâld

E-mail

0511-539284

Vakantiestudio Grou

Slapen

Molenstraat 16, 9001 CA Grou

E-mail

06-22048102

De Kan Hoeve

Slapen

Drachtster Heawei 38, 9215 VS De Veenhoop

E-mail

06-51479486

De Kade

Eten / drinken

Nieuwe Kade 10, 9001 AE Grou

E-mail

06-51977646

Grand Cafe Treemter

Eten / drinken

Doorbraak 1, 9001 AL Grou

E-mail

0566-621809

Pizzeria & steakhouse Mio Amore

Eten / drinken

Wijde Steeg 23, 9001 AJ Grou

0566-624692

Kota Radja Chinees restaurant

Eten / drinken

Hoofdstraat 74, 9001 AN Grou

E-mail

0566-621442

Café en biljart De Bierhalle

Eten / drinken

Hoofdstraat 7, 9001 AM Grou

E-mail

0566-621320

Scoop icecream

Eten / drinken

Halbertsmaplein 9, 9001 AH Grou

E-mail

0566-653715

Skûtsjemuseum en Aebelina

Watersport, Cultuur

De Stripe 12, 9264 TW Earnewâld

E-mail

06-16933805

Fiskrinder (palingroker / viskraam)

Eten / drinken

Wiidswei 36c, 9264 TM Eernewoude

E-mail

Wester eten, drinken en bowling

Doen, Eten / drinken

Wiidswei 32, 9264 TM Earnewâld

E-mail

0511-539465

Lyts Buthus

Is gastheer Wat betekent dit?

Doen, Eten / drinken

Westersanning 1, 9216 XH Oudega (Gem. Smallingerland)

E-mail

0512-371197

B&B Justjesoars

Is gastheer Wat betekent dit?

Doen, Slapen

De Geasten 10, 9216 XT Oudega (Gem. Smallingerland)

E-mail

0512-372298

Manege / Bed&brochje De Sanninghoeve

Doen, Slapen

Westersanning 2, 9216 XH Oudega (Gem. Smallingerland)

E-mail

0512-371643

Groepsaccommodatie en kaarsenmakerij ‘De Kern’

Is gastheer Wat betekent dit?

Doen, Slapen

Manjepetswei 19, 9216 XC Oudega (Gem. Smallingerland)

E-mail

06-30405104

Groepsaccommodatie De Sayter

Is gastheer Wat betekent dit?

Doen, Slapen

De Sayter 1, 9003 XT Warten

E-mail

06-51139088

Brasserie Puur Prince

Eten / drinken

Piet Miedemaweg 15, 9462 TJ Earnewâld

E-mail

0511-539685

Restaurant Porto Casa

Is gastheer Wat betekent dit?

Eten / drinken

DS van der Veenweg 11, 9264 TA Earnewâld

E-mail

0511-539277

Welling Bar “de Skipperseal”

Eten / drinken

Op e wal 4, 9216 WP Oudega (Gem. Smallingerland)

0511-539277

Lunchroom en ijssalon Adema

Eten / drinken

Wiidswei 36, 9264 TM Earnewâld

E-mail

0511-539675

t Skippershus

Eten / drinken

Kruspaed 6, 9264 TE Earnewâld

06-12345678

Restaurant Oan’t Wetter

Eten / drinken

Yné Lijte 2, 9001 ZR Grou

E-mail

0566-622305

Restaurant Trije Hus

Eten / drinken

Trije Hûs 1, 9001 ZX Grou

E-mail

0566-621443

Het Theehuis

Eten / drinken

Meersweg 9, 9001 BG Grou

E-mail

0566-621630

Wijn, tap en eethuis Amicaal

Eten / drinken

Halbertsmaplein 14, 9001 AH Grou

E-mail

0566-623030

Herman Serveert

Eten / drinken

Gedempte Haven 13, 9001 AX Grou

E-mail

06-24606838

Hotel, Restaurant Oostergoo

Is gastheer Wat betekent dit?

Watersport, Eten / drinken, Slapen

Nieuwe kade 1, 9001 AE Grou

E-mail

0566-621309

Herberg Oer ’t Hout

Watersport, Eten / drinken, Slapen

Raadhuisstraat 18, 9001 AG Grou

E-mail

0566-621528

Hotel, restaurant Ie-Sicht

Watersport, Eten / drinken, Slapen

Hegewarren 1, 9216 XR Oudega (Gem. Smallingerland)

E-mail

0511-539367

Camping It Wiid

Is gastheer Wat betekent dit?

Watersport, Slapen

Koaidyk 1010, 9264 TP Earnewald

E-mail

0511-539223

Vakantiepark It Wiid

Watersport, Slapen

Koaidyk 2b, 9264 TP Earnewald

E-mail

0511-768768

Camping / Pension Simmerwille

Is gastheer Wat betekent dit?

Watersport, Slapen

Smidspaed 2, 9264 TK Earnewâld

E-mail

0511-539390

ATboot accommodaties

Watersport, Slapen

Singel 28, 9001 XP Grou

0566-620572

Minicamping de Alde Stjelp

Watersport, Slapen

Leechlân 5, 9001 ZH Grou

E-mail

0566-623414

Waterpark en Camping Yn’e Lijte

Is gastheer Wat betekent dit?

Watersport, Slapen

Yne Lijte 1, 9001 ZR Grou

E-mail

0566-621487

Zeilschool, bootverhuur en groepsaccommodatie Pean

Watersport, Eten / drinken, Slapen

Pean 1, 8494 NB Nes-Akkrum

E-mail

0566-631392

Natuurlijk de Veenhoop

Is gastheer Wat betekent dit?

Watersport, Slapen

Eyzingapaed 5 en 8, 9215 VV De Veenhoop

E-mail

0512 461412

Boerderij Camping Stoker

Watersport, Slapen

Kanaeldyk 16, 9215 VT De Veenhoop

E-mail

0512 461765

Camping de Stjelp

Is gastheer Wat betekent dit?

Watersport, Slapen

it West 48, 9216 XE Oudega (Gem. Smallingerland)

E-mail

0512-372270

It Saiterfamke

Watersport, Slapen

Bûtenstreek 1017, 9003 MC Warten

058-2553312

B&B Wartena Hoeve

Is gastheer Wat betekent dit?

Watersport, Slapen

Oosterburen 8, 9003 LN Warten

E-mail

058-2551075

Jachtwerf en Stacaravanpark Van der Werff

Watersport, Slapen

Nieuwe hoek 17, 9005 NA Wergea

E-mail

058-2551963

Minicamping De Polle

Watersport, Slapen

Peansterdyk 10, 8497 NL Goëngahuizen

E-mail

0566-631319

Vakantiehuis watervilla de Roerdomp

Watersport, Slapen

It Eilan 6, 8497 NK Goëngahuizen

Camping It Lege Midden

Watersport, Slapen

Kobbewei 5, 8497 NJ Goëngahuizen

E-mail

0566-631201

Praamvaren Warten

Watersport

Midsbuorren 7, 9003 LB Warten

E-mail

058-2551214

Yachtcharter Sytze Heegstra

Is gastheer Wat betekent dit?

Watersport

Hoofdstraat 66a, 9003 LL Warten

E-mail

058-2552546

Verhuurbedrijf Hollema

Is gastheer Wat betekent dit?

Watersport, Doen

Tsjerkepaed 5, 9264 TG Earnewald

E-mail

0511-539213

Fonger de Vlas Fotografie

Watersport, Doen

Mindertsfean 31, 9264 TX Earnewâld

E-mail

06-51846383

Theaterskip Bald’r

Watersport, Doen

De Stripe 8, 9264 TW Earnewâld

E-mail

06-13345379

Joop Zandberg Rijwielen

Watersport, Doen

Oedsmawei 14, 9001 ZJ Grou

E-mail

0566-624123

Snoekvissen in de Alde Feanen

Watersport, Doen

Hoofdstraat 11, 9003 LC Warten

E-mail

06-27198908

Eetcafé de Meerpaal & snackbar It Wiid

Watersport, Doen, Eten / drinken

Koaidyk 10, 9264 TP Earnewâld

E-mail

06-23028788

Activiteitenboerderij De Wartenster

Is gastheer Wat betekent dit?

Watersport, Doen, Eten / drinken

Midsbuorren 7, 9003 LB Warten

E-mail

058-2552056

De Arrestant

Watersport, Doen, Eten / drinken, Slapen

Grote Buren 1, 9005 PP Wergea

E-mail

058-2553224

De Twirre

Is gastheer Wat betekent dit?

Watersport, Doen, Slapen

Reidtûgel 5c, 9264 TS Earnewâld

E-mail

0511-539732

Outdoor Veldboom

Is gastheer Wat betekent dit?

Watersport, Doen, Slapen

Ds van de Veenweg 7, 9264 TA Earnewâld

E-mail

06-23195659

Alde Feanen verhuur en bemiddeling

Is gastheer Wat betekent dit?

Watersport, Doen, Slapen

De Stripe 22, 9264 TW Earnewâld

E-mail

0511-539215

B&B / Pension De Thuiskamer

Watersport, Doen, Slapen

Hoofdstraat 31, 9001 AP Grou

E-mail

06-22608247

Jachthaven Wartena

Watersport, Doen, Slapen

Butenstreek 3, 9003 MC Warten

E-mail

058-2551870

Eetcafe Westersail

Is gastheer Wat betekent dit?

Watersport, Eten / drinken

Wiidswei 1a, 9264 TL Earnewâld

E-mail

0511-539260

Meet & Eat Zeilcentrum Grou

Watersport, Eten / drinken

Pr. Wilhelminastraat 3, 9001 KE Grou

E-mail

06-15585795

Bistro Pinot

Eten / drinken

Wijdesteeg 10, 9001 AK Grou

E-mail

0566-848221

Restaurant De Vrijheid

Watersport, Eten / drinken

Seinpolle 4, 9001 ZS Grou

E-mail

0599-621578

Hotel, Restaurant Princenhof

Is gastheer Wat betekent dit?

Watersport, Eten / drinken, Slapen

Piet Miedemaweg 15, 9264 TJ Earnewâld

E-mail

0511-539206

Annage skûtsjeverhuur

Is gastheer Wat betekent dit?

Watersport

Reidtûgel 5, 9264 TS Earnewâld

E-mail

0511-539339

Age Veldboom Zeilacitiviteiten

Watersport

De Stripe 12, 9264 TW Earnewâld

E-mail

0511-539286

Hoekstra Jachtcharter

Is gastheer Wat betekent dit?

Watersport

Feantersdyk 10, 9264 TN Earnewâld

E-mail

0511-539292

Bootverhuur Wester watersport

Watersport

Wiidswei 9, 9264 TL Earnewâld

E-mail

0511-539243

Yachtcharter Westerdijk

Watersport

Princehof 3, 9264 ZN Earnewâld

E-mail

0511-539300

Rondvaardij Princenhof

Watersport

De Stripe 2, 9264 TW Earnewald

E-mail

0511-539334

Rondvaart-bedrijf MSK Friesia

Watersport

Koaidyk 2, 9264 TP Earnewald

E-mail

0511-539217

Jachthaven Westerdijk

Watersport

Feantersdyk 8, 9264 TN Earnewâld

E-mail

0511-539360

Watersportbedrijf Anja

Watersport

Meersweg 9a, 9001 BG Grou

E-mail

0566-621373

Watersportservice Berend Mink

Watersport

De Muldyk 12, 9001 XV Grou

E-mail

0566-621111

Yachtcharter H. Hofstra

Watersport

Biensma 5, 9001 XZ Grou

E-mail

06-31960238

GJS Jachtservice

Watersport

Jister 13a, 9001 XX Grou

E-mail

0566-624062

Jachtwerf De Groot – Pikmeerkruiser

Watersport

Oedsmawei 2, 9001 ZJ Grou

E-mail

0566-621719

Skûtsje zeilen Grou

Watersport

Seinpolle 49, 9001 ZS Grou

E-mail

0566-622662

Moai Fuort Grou

Is gastheer Wat betekent dit?

Watersport

Oerhaelspaed 5, 9001 Ad Grou

E-mail

0566-623420

Rondvaarten Grou

Watersport

Hellingshaven, Grou

E-mail

06-53508080

Megasloepen

Watersport

Oedsmawei 22c, 9001 ZJ Grou

E-mail

06-20681008

SUP Away Grou

Is gastheer Wat betekent dit?

Watersport

Prinses Wilhelminastraat 3, 9001 KE Grou

E-mail

06-53318760

Zeilschool, bootverhuur en groepsaccommodatie de Veenhoop

Is gastheer Wat betekent dit?

Watersport, Slapen

Eyzingapaed 7, 9215 VV De Veenhoop

E-mail

0512-461412

Haven

Haven

Haven

Haven

Haven

Haven

Haven

Haven

Haven

Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen

De stripe 12a, 9264 WT Earnewald

E-mail

0511-539618

Toeristenbureau Earnewâld

Is gastheer Wat betekent dit?

Piet Miedemaweg 9, 9264 TJ Earnewald

E-mail

0511-539500

VVV Grou

Halbertsma's Plein 12, 9001 AH Grou

E-mail

0566-659933

Toeristisch Wergea

Kleine Buren 1, 9005 NW Wergea

E-mail

Toeristisch overstappunt

Toeristisch overstappunt

Toeristisch overstappunt

Toeristisch overstappunt

Toeristisch overstappunt

Toeristisch overstappunt

Toeristisch overstappunt

Toeristisch overstappunt

Toeristisch overstappunt

Toeristisch overstappunt

Toeristisch overstappunt

Zwemstrand

Zwemstrand

Zwemstrand

Zwemstrand

Speeltuin

Speeltuin

Speeltuin

Treinstation

Haven

Vogelkijkhut

Vogelkijkhut

Vogelkijkhut

Vogelkijkhut

Vogelkijkhut

Vogelkijkhut

Vogelkijkhut

Vogelkijkhut

Vogelkijkhut

Uitkijktoren

Uitkijktoren

Pontje

Pontje

Pontje

Pontje

Pontje

Pontje

Pontje

Pontje

Molen

Molen

Molen

Molen

Molen

Molen

Molen

Molen

Molen

Molen

Molen

Molen

Molen

Molen

Molen

Molen

Molen

Molen

Molen

Vogelkijkhut

Draag jij De Alde Feanen een warm hart toe? Word dan donateur en help het park bij de doorontwikkeling!