Evaluatie en doorontwikkeling Ontwikkelplan

Geplaatst op 14 februari 2019

De samenwerkende organisaties van Nationaal Park De Alde Feanen hebben in 2015 een Ontwikkelplan geschreven. Hierin staat hoe welke doelen worden nagestreefd en hoe daaraan wordt gewerkt. Het plan loopt tot 2022 en er is afgesproken in 2018 een tussenevaluatie te doen om te kijken of bijsturing nodig is.

Het Dagelijks Bestuur heeft Noordtij en IVN Fryslân opdracht gegeven om deze evaluatie uit te voeren. Ze hebben een poll uitgezet via social media, een enquête onder directbetrokkenen en (groeps)gesprekken gevoerd met deskundigen en betrokkenen. Daarnaast keken ze naar actuele regionale en landelijke ontwikkelingen. Eén daarvan is de zogenaamde ‘nieuwe standaard’. Nationale Parken werken volgens een landelijke standaard, een set voorwaarden en criteria waaraan Nationale Parken moeten voldoen. In 2018 is een nieuwe standaard geschreven, die niet verplicht is voor bestaande Nationale Parken, maar wel door hen kan worden gebruikt om zich verder te ontwikkelen.