Overzicht twintig nationale parken
Audiovaarroute Freek Vonk
Booming business banner

ANBI gegevens

 

Nationaal Park De Alde Feanen staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanuit het belang van publiek wordt er transparantie geëist van de ANBI’s. Daarom vindt u hieronder overzichtelijk bij elkaar diverse gegevens van NPAF.

 

Naam van de instelling;

Stichting Nationaal Park De Alde Feanen

 

Fiscaal nummer/Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN);

Kvk 851580208

 

Post- en/of bezoekadres, telefoonnummer en e-mailadres van de instelling;

 

Bezoekadres:

Koaidyk 8a

9264 TP Earnewald

 

Postadres:

Postbus 20120

8900 HM Leeuwarden

Bezoekersadres:

 

Contactgegevens:

Secretariaat Overlegorgaan:

- Email: secretariaat@np-aldefeanen.nl

- Telefoon: 058-2925482

 

Bezoekerscentrum:

- Email: bcdealdefeanen@itfryskegea.nl

- Telefoon: 0511-539618

 

Doelstelling volgens de regelgeving van de instelling;

 

1. De stichting heeft ten doel:

a. het beheren van de middelen van het OONPAF;

b. het kunnen aangaan van financiële verplichtingen binnen de doelstellingen van het Nationaal Park Alde Feanen en namens het OONPAF;

c. te handelen in overeenstemming met het convenant dat de in het OONPAF vertegenwoordigde partijen hebben vastgelegd;

d. het eventueel kunnen optreden als gevolmachtigde namens het OONPAF, en verder het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin () verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting beoogt niet het maken van winst.

 

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling;

Verwijzing naar het ontwikkelplan

 

De bestuurssamenstelling van de instelling en de namen van de bestuurders;

Swierstra, Sipke Bartele. Voorzitter
Vogelpoel, Franciscus Jacobus Maria. Secretaris.
Lie, Hendrikus Arifin. Penningmeester.

 

Beloningsbeleid:

Hiervoor is een vacatieregeling opgesteld. Deze regeling is geënt op de Rijksregeling, welke ook door de provincie wordt toegepast voor haar eigen organisatie en bestuursorganen, zoals commissies en stuurgroepen. Het Overlegorgaan kan, hoewel niet door GS ingesteld, vergelijkbaar tot een bestuursorgaan gerekend worden. De regeling gaat uit van een vergoeding per dagdeel voor geagendeerde of anderszins geagendeerde of afgesproken bijeenkomsten en zo als dat wordt genoemd ‘aantoonbare’ werkzaamheden, bilaterale overleggen en bijeenkomsten in het kader van het Overlegorgaan en het voorzitterschap.

 

De vacatieregeling bedraagt €105,45 per dagdeel plus reis- en verblijfskosten. Reizen worden bij voorkeur met openbaar vervoer gemaakt, maar in het geval van De Alde Feanen zal veelal van eigen auto gebruik gemaakt (moeten) worden. De kilometer vergoeding bedraagt momenteel conform de regeling €0,28 per kilometer.

 

De verblijfskosten bedragen per 1 januari 2013 voor:

  • Ontbijt €8,39
  • Lunch €13,90
  • Diner €21,03
  • Overnachting €84,92
  • Dag compensatie €4,43
  • Avond component €13,23

Primair wordt dus gekeken of het een dagdeelbijeenkomst betreft. Is er een tweede dagdeel mee gemoeid, dan kan een tweede dagdeel worden gedeclareerd. Idem voor een avond die ook gerekend wordt als een dagdeel.

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling;

Zie de jaarverslagen.

 

De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling:

Zie de jaarverslagen.

Kalender

Zaterdag 25 november
Verreweg het grootste deel van Nationaal Park De Alde Feanen is alleen over water bereikbaar. Een echt vaargebied dus. Excursieboot ‘De... lees verder
Zondag 3 december
We starten in de schemer en varen door het laagveenmoeras de volle maan tegemoet. Door de rust en het beperkte zicht staan andere zintuigen op... lees verder
Zaterdag 9 december
Verreweg het grootste deel van Nationaal Park De Alde Feanen is alleen over water bereikbaar. Een echt vaargebied dus. Excursieboot ‘De... lees verder
 

Nieuws

11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder
01-12-2016
In 2013 ging in De Alde Feanen het LIFE+ project ‘Booming Business’ van start. Met zes uitvoeringsmaatregelen in het westelijk deel van... lees verder