Overzicht twintig nationale parken
Audiovaarroute Freek Vonk
Booming business banner
26 april 2016

‘Booming Business’: eerste resultaten zichtbaar


 

Afgelopen winter is er in het kader van het LIFE+ project ‘Booming Business’ volop gewerkt in De Alde Feanen. Doel van het project: het verbeteren van de natuur, waterkwaliteit en bevaarbaarheid in het Nationaal Park. Ruim een jaar na de aftrap is al veel werk verzet. Bijvoorbeeld het herstel van waterriet en de aanleg van een nieuwe vooroever bij de Grutte Krite.

 

Er is gestart met het herstel van 50 hectare waterriet in de Lytse Saiterpolder, Polder van der Berg en de Headampskampen. Daarnaast is er de afgelopen winter 5 hectare geplagd in de Wiide Fok en het Djippe Gat. Plaggen wordt gedaan in gebieden die aan het verruigen zijn en waar forse bomen en struiken groeien. Hierdoor gaan waardevolle veenmosrietlanden verloren. Door middel van plaggen worden de begroeiing en toplaag verwijderd, zodat het veenmos zich weer kan ontwikkelen. Komend najaar wordt in de Koaiskrite ongeveer 5 hectare waterriet opnieuw ingericht.

 

Vooroever Grutte Krite

Een van de grootste stukken open water in De Alde Feanen is de Grutte Krite. Door de veelal westelijke wind is de oostoever erg kwetsbaar voor afslag. Om dit te stoppen, is afgelopen winter een vooroever aangelegd in het bestaande water. Dit is een onderwaterkade, waarachter een luwe zone ontstaat. De 3,5 hectare aan luwe zone wordt ondieper gemaakt, zodat ook hier waterriet en andere planten kunnen groeien.

 

Helofytenfilter Wyldlânnen

Afgelopen september is de renovatie gestart van het helofytenfilter van de Wyldlânnen. Dit filter is een natuurlijke manier om boezemwater via een rietveld te zuiveren, voordat dit in de kwetsbare Blauwgraslanden van de Wyldlânnen stroomt. Via een zo lang mogelijke route wordt het water door het filter geleid. Hierbij zorgen de aanwezige planten voor een natuurlijke zuivering. Komend najaar wordt de tweede fase van de renovatie uitgevoerd.

 

Baggeren in het gebied

Vanaf februari 2016 zijn twee vaarwegen gebaggerd. De komende jaren wordt in totaal nog 300.000 kubieke meter bagger naar een weilanddepot geleid aan De Geasten in Oudega. Hiermee verbeteren we de waterkwaliteit en de bevaarbaarheid in het gebied.

 

In verband met het broed- en vaarseizoen liggen alle werkzaamheden stil. Komend najaar wordt er verder gewerkt.

 

LIFE+

Het LIFE+ project ‘Booming Business’ is een samenwerking tussen provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden, It Fryske Gea, STOWA en Wetterskip Fryslân. Met verschillende maatregelen moet ‘Booming Business’ zorgen voor behoud en herstel van de natuur in De Alde Feanen. Ook verbetert het de bevaarbaarheid voor recreanten. Dit project is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van LIFE+, het financieringsinstrument van de Europese Unie voor het in stand houden van Natura-2000 gebieden. Het project is gestart op 3 september 2013 en eindigt op 30 november 2019. Het totale projectbudget bedraagt 6,4 miljoen euro. De Europese Unie draagt 3,2 miljoen euro bij.

 

Nieuws

11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder
14-12-2015
Van 27 december t/m 3 januari is het bezoekerscentrum elke dag* open van 10.00 tot 17.00 uur.   *m.u.v. oud- en nieuwjaarsdag lees verder
06-10-2015
De vogeltrek is net begonnen en de waterpartij voor de vogelkijkhut in de Jan Durkspolder is momenteel een lust voor het oog met grote aantallen... lees verder