Overzicht twintig nationale parken

Meer rietland

Meerdere soorten rietland

 

In de ontwikkeling van rietvegetaties zijn drie stadia te onderscheiden. Waterriet groeit in water tot maximaal 1 meter diep. Overgangsriet vinden we in ondiep water. En ten slotte is er landriet op de 'vaste wal'.
Waterriet is een eerste stap in de verlanding.

Samen met bijvoorbeeld kleine lisdodde en grote zegge soorten groeit riet vanuit de oever het water in. Daar vormen ze een drijvende mat met hun wortels. De matten worden ook wel kraggen genoemd. Door een opeenhoping van plantenresten wordt de kragge steeds dikker. Hierdoor neemt de invloed van grond- en oppervlaktewater in de wortelzone geleidelijk af en de invloed van regenwater juist toe. Het zure regenwater zorgt voor een verzuring van de bodem waardoor (veen)mossen hun intrede doen. Uiteindelijk zal dit veenmosrietland verder verruigen en overgaan in moerasbos.

 

Door het riet jaarlijks (in de winter) te maaien wordt op deze natuurlijke successie een rem gezet. Hierdoor ontstaan er zeer waardevolle vegetaties. Zo kan de gemaaide rietkragge zich tot koekoeksbloemrietland ontwikkelen. Tenminste als er sprake is van een zwak zuur milieu dat gevoed wordt door een mengsel van regen- en oppervlaktewater.

 

In deze vegetaties vinden we soorten als echte koekoeksbloem, gewone dotterbloem, kale jonker en rietorchis. Door de verdergaande verzuring ontstaat veenmosrietland. Dit rietland is rijk aan veenmossen en varens. Maar ook zeldzame soorten als moerasviooltje en ronde zonnedauw voelen zich hier prima thuis. Een heel bijzondere verschijning in De Alde Feanen is de veenmosorchis. Deze soort komt nog maar op enkele plekken in Nederland voor! De bloemrijke rietlanden zijn zeer rijk aan insecten. Zo leeft de rups van de zilveren maan, een bedreigde vlindersoort, van het moerasviooltje.


Uiteindelijk kan de kragge zo zuur en voedselarm worden dat er zelfs heide gaat groeien! Bij het maaien van bosopslag is moerasheide het eindstadium van de successie. In De Alde Feanen wordt op één plek moerasheide gevonden. Hier groeien soorten als gewone dophei, struikheide en rode bosbes.
Wordt het maaien beëindigd dan verandert het veenmosrietland als snel in struweel of bos.

 

Nieuws

11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder
14-12-2015
Van 27 december t/m 3 januari is het bezoekerscentrum elke dag* open van 10.00 tot 17.00 uur.   *m.u.v. oud- en nieuwjaarsdag lees verder
06-10-2015
De vogeltrek is net begonnen en de waterpartij voor de vogelkijkhut in de Jan Durkspolder is momenteel een lust voor het oog met grote aantallen... lees verder