Overzicht twintig nationale parken
Audiovaarroute Freek Vonk
Booming business banner

Samenstelling werkgroep Beheer, Inrichting en Monitoring

De werkgroep BIM voert de volgende taken uit:


1. Het uitwerken en doorspreken van "werken" voor het Nationaal park
2. Het werven van draagvlak voor deze "werken" via informatie-uitwisseling met lokale betrokkenen.
3. Advies uitbrengen aan het Overlegorgaan, over beheer, inrichting en monitoring.
4. Het inbrengen van regionale signalen in de werkgroep, en desgewenst naar het OO.
5. Jaarlijkse monitoring van enkele maatregelen uit het programma van Natura 2000.
6. Het actualiseren en monitoren van het Beheer en Inrichtingsplan plus, voor de onderdelen Beheer, Inrichting en Monitoring.
7. Afstemming met en participatie in de werkgroepen VER en M&A.

Contactpersoon voor de werkgroep is de heer G. van der Burg, It Fryske Gea (g.van.der.burg@itfryskegea.nl)


De werkgroep BIM bestaat uit de volgende partijen:

• Provincie Fryslân
• Gemeente Leeuwarden
• Gemeente Tytsjerksteradiel
• Gemeente Smallingerland
• It Fryske Gea
• Wetterskip Fryslân
• Dienst Landelijk gebied
• LTO Noord
• Friese Bond van Binnenvissers
• Vereniging van Rietsnijders
• Dorpsbelangen Earnewâld, Aldegea, De Feanhoop & Goiingahuzen
• Dorpsbelangen Warten, Wergea & Grou
• Vereniging Princenhof/ERF (huis- en woonbooteigenaren)
• IVN, Coördinator Voorlichting & Educatie NP De Alde Feanen

Nieuws

11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder
14-12-2015
Van 27 december t/m 3 januari is het bezoekerscentrum elke dag* open van 10.00 tot 17.00 uur.   *m.u.v. oud- en nieuwjaarsdag lees verder
06-10-2015
De vogeltrek is net begonnen en de waterpartij voor de vogelkijkhut in de Jan Durkspolder is momenteel een lust voor het oog met grote aantallen... lees verder