Overzicht twintig nationale parken

Natuurontwikkeling module 2

Definitieve versie tweede uitvoeringsmodule

De tweede uitvoeringsmodule van de herinrichting Alde Feanen is op 16 december 2008 door Gedeputeerde Staten (GS) van Fryslân vastgesteld. Hierbij is rekening gehouden met alle wijzigingen naar aanleiding van de ingediende zienswijzen. Deze wijzigingen waren opgenomen in een reactienota die tegelijk met de module aan GS is aangeboden. Ook is de reactienota verstuurd aan alle belanghebbenden die een zienswijze hadden ingediend.

 

Inmiddels zijn de wijzigingen opgenomen in een definitief exemplaar van de tweede uitvoeringsmodule. Dit definitieve rapport is aan alle direct betrokkenen toegezonden. Via het onderstaande pdf-bestand kunt u het rapport online openen en eventueel afdrukken.

 

Voor eventuele vragen over het rapport kunt u contact opnemen met de Dienst Landelijk Gebied op telefoonnummer 058-2955255.

 

De Tweede uitvoeringsmodule

Het plan gaat over de verbetering van het waterbeheer, van de natuurwaarden en de mogelijkheden voor recreatie. Er wordt een watersysteem met een constant hoog waterpeil (het hoofdwatersysteem) gerealiseerd. De waterkwaliteit zal door de planmaatregelen verbeterd worden. De bestaande wandelpaden worden verbeterd en de vaarroutes voor de kleine recreatievaart worden uitgebreid.

 

De maatregelen per deelgebieden

In het deelgebied 40 Mêd worden door een stabiel hoog waterpeil de condities voor hoogveenbos en de veenmosrietland verbeterd. Aan de zuidwestkant van dit gebied zal een zuiveringsmoeras worden aangelegd om het instromende boezemwater voor te zuiveren.

 

In It Wikelslân zal door de aanleg van een nieuw moeras aan de zuidzijde het water gezuiverd worden. Net als in 40 Mêd komen er in de rietlanden mogelijkheden voor tijdelijke afstroom in de winterperiode ten behoeve van de rietoogst. Er wordt open water gecreëerd en door middel van peilscheidingen is er een beter peilbeheer mogelijk.

Oostelijk van de Earnesleat ligt het deelgebied de Reid om 'e Krite. Dit omvat onder andere een nieuw te ontwikkelen moeras.

 

De landschappelijke openheid van De Bolderen blijft bestaan. Om die openheid ten behoeve van de weidevogels te versterken, wordt een deel van de bosjes ten noorden van de visvijver gerooid en omgevormd tot rietland.
In Noord van Bolderen worden plaatselijk flauwe oevers aangebracht, zodat oeverplanten de kans krijgen zich te ontwikkelen. Een deel van het grasland wordt open water en een beperkt deel zal zich ontwikkelen tot rietoevers.

 

De Prikwei behoudt zijn landschappelijke openheid als grasland voor weidevogels en foeragerende ganzen. De meest in het oog springende wijziging is de aanleg van hoogwatersloten met verhoogde perceelstroken ten noorden van het wandelpad langs de 40 Mêdsleat, aan weerszijde van It Krukkelân en aan de westzijde van de Grutte polder.

In het midden van het plangebied ligt een kleine onderbemaling, de Polder Jelle Kobus, eigendom van vier particulieren. De hooilandpolder is cultuurhistorisch nog geheel intact. De inrichtingswerkzaamheden beperken zich tot de aanleg van verhoogde perceelsranden tegen het hoofdwatersysteem.

 

De graslandpolder Earnewâld behoudt grotendeels zijn landschappelijke openheid en functie als ganzenfoerageergebied. Een aantal percelen kunnen omgevormd worden in een petgatenstructuur met open water, rietland en grazige legakkers. Daarnaast komt er aan de noordzijde een verhoogde perceelstrook als peilgrens met het hoofdwatersysteem.

 

De graslandpercelen tussen de camping Simmerwille en het Mindertsfean zijn particulier eigendom. In overleg met betrokken partijen zal worden bezien of de Graslandpolder Nederlands Hervormde Kerk onderdeel kan worden van het hoofdwatersysteem en ruimte kan bieden voor een verbinding voor kleine recreatievaart. Een belangrijk deel van het gebied blijft daarbij open grasland voor landbouwkundig gebruik.

 

Uitvoeringsaspecten
De module heeft een looptijd van 4 jaar (2009-2012). De totale begroting van het pakket maatregelen en voorzieningen bedraagt ruim 5 miljoen euro inclusief BTW.

 

Nadere informatie over de tweede uitvoeringsmodule kunt u verkrijgen bij het secretariaat van de bestuurscommissie Alde Feanen:

 

Bezoekadres: Tesselschadestraat 7
Postbus 2003
8901 JA Leeuwarden
telefoon 058-2955255

 

Nieuws

11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder
14-12-2015
Van 27 december t/m 3 januari is het bezoekerscentrum elke dag* open van 10.00 tot 17.00 uur.   *m.u.v. oud- en nieuwjaarsdag lees verder
06-10-2015
De vogeltrek is net begonnen en de waterpartij voor de vogelkijkhut in de Jan Durkspolder is momenteel een lust voor het oog met grote aantallen... lees verder