Overzicht twintig nationale parken

Meer grasland

Een ander zeer waardevol type grasland is het dotterbloemhooiland, vernoemd naar de gewone dotterbloem. Deze natte tot drassige graslanden vinden we vooral in de boezemlanden en zomerpolders. De aanvoer van mineralen gebeurt hier door overstroming in het winterhalfjaar. Deze graslanden worden jaarlijks één keer gemaaid en gehooid (na 1 juli) en op enkele plekken nabeweid met vee. Het is een 'bonte wei' zoals Jac. P. Thijsse die beschreef. Kenmerkende planten zijn gewone dotterbloem, echte koekoeksbloem en waterkruiskruid. Ook kale jonker, grote ratelaar, grote wederik en moerasrolklaver worden vaak aangetroffen. Er komen veel broedvogels voor, waaronder kritische weidevogels zoals kemphaan, kwartelkoning, watersnip, grutto, slobeend en zomertaling. In de winter zijn de ondergelopen graslanden zeer in trek als slaapplaats voor duizenden eenden, ganzen. En in het najaar en vroege voorjaar maken duizenden steltlopers, zoals grutto, kemphaan, goudplevier en kievit gebruik van deze graslanden als foerageer- en slaapplaats.


Voorbeelden van deze dotterbloemhooilanden bevinden zich op de Wyldlannen, Laban en de Lange Sâne. Vanaf de boot heeft u in het voorjaar een prachtig uitzicht op de door dotterbloemen fel geel gekleurde graslanden.

 

Naast bovengenoemde graslandtypen die 's winters grotendeels onderwater staan, vinden we in De Alde Feanen ook nog een groot aantal polders die het hele jaar bemalen worden (= winterpolders). De botanische waarden van deze polders zijn over het algemeen niet erg groot. Wel vormen ze vaak belangrijke weidevogelgebieden en zijn het belangrijke foerageerplekken voor ganzen en smienten.


Botanisch een uitzondering hierop vormt de laaggelegen polder De Bolderen. Door het voorkomen van kwel, het ontbreken van bemesting en het jaarlijks maaien, heeft zich hier een zeer bijzondere bloemrijke vegetatie ontwikkeld. Soorten als echte koekoeksbloem, kale jonker en rietorchis komen hier veelvuldig voor. Ook is deze polder rijk aan weidevogels.

Kalender

Zaterdag 18 november
Bij het vallen van de avond wandelen we door moerasbos en rietvelden in Nationaal Park De Alde Feanen. Tijdens heldere nachten is de sterrenhemel... lees verder
Zaterdag 18 november
Natuurgebied de Alde Feanen, dichtbij Leeuwarden, is een uitgestrekt laagveenmoeras. Vanaf het water zijn de vele trekvogels en overwinteraars in... lees verder
Zaterdag 25 november
Verreweg het grootste deel van Nationaal Park De Alde Feanen is alleen over water bereikbaar. Een echt vaargebied dus. Excursieboot ‘De... lees verder
 

Nieuws

02-11-2017
Nederland kent twintig Nationale Parken die samen het verhaal van de Nederlandse natuur vertellen. Deze gebieden zijn door het Rijk aangewezen en... lees verder
11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder