Overzicht twintig nationale parken

Beheer Natuurontwikkeling

Ons land liep voorop in de agrarische ontwikkelingen en er is geen land waar de bemestingsgraad zo hoog is en de natuur zo sterk achteruit gegaan is als in Nederland. Het is daarom niet zo verwonderlijk dat juist hier het natuurbehoud al vroeg in de 20e eeuw gestalte kreeg en een grote ontwikkeling doorgemaakt heeft. Behouden wat er nog aan natuur over is, was en is het eerste doel.

 

Ook blijkt het mogelijk te zijn om het ontginningsproces, waarbij natuur in landbouwgrond veranderd wordt, om te draaien, althans tot op zekere hoogte. Landbouwgronden, of andere gronden die hun vroegere natuurwaarden verloren hebben, worden weer natuurgebied. Natuur kun je echter niet maken; die moet zichzelf ontwikkelen. Daarom noemen we dit proces 'natuurontwikkeling'.Bij natuurontwikkeling gaat het om relatief grote en ingrijpende veranderingen.
In De Alde Feanen worden veelal graslanden omgezet in nieuwe moerasgebieden. Voorbeelden van al uitgevoerde natuurontwikkelingsgebieden zijn De Koai en 't Bil (otterproject), De Lytse Mear en Jan Durkspolder/Wolwarren en It Wikelslân/Reid om'e Krite.

 

De komende jaren worden er in het kader van de Herinrichting Swette-De Burd en de Herinrichting Alde Feanen nog een aantal natuurontwikkelingsprojecten uitgevoerd. Meer informatie vindt u hier.

Lees meer

 

Herintroductie Otter

In de tachtiger jaren van de vorige eeuw stierf de otter uit in Nederland als gevolg van waterverontreiniging met PCB’s, versnippering van het landschap, dood in het verkeer en verdrinking in de fuiken. It Fryske Gea en Stichting Otterstation Nederland hebben er van alles aan gedaan om het tij te keren. En met succes! De Alde Feanen is nu weer geschikt voor otters. De onverwachte komst van drie verweesde ottertjes uit Langelille heeft ervoor gezorgd dat er in oktober 2011 otters uitgezet konden worden in De Alde Feanen.

 

Op 23 augustus 2010 werden er achtereenvolgens drie verweesde ottertjes gevonden bij Langelille. De drie otters kregen de namen van hun redders: Liesje, Auke en Arjen. De otters werden eerst opgevangen door Addy de Jongh van de Stichting Otterstation Nederland. Na vijf weken toen ze weer aangesterkt waren, gingen zij naar het opvangverblijf vlakbij de Alde Feanen. Hier werden zij tot aan het moment van uitzetten verzorgd door Tjibbe en Baukje de Jong.

 

Voorafgaande aan de herintroductie in De Alde Feanen moesten alle visfuiken voorzien worden van een stopgrid, opdat de otters niet in fuiken verdrinken. Tevens zijn er ottertunnels en richels onder bruggen en duikers aangelegd met begeleidende rasters om otters veilig wegen en bruggen te kunnen laten passeren.

Helaas zijn twee van de drie verweesde otters, Arjen en Auke, 1 dag voor hun vrijlating in de uitwenkooi dood gegaan. Het vermoeden bestaat dat ze vergiftigd zijn.


Uiteindelijk zijn er drie dieren met succes vrijgelaten: Liesje, Petra en Jitka. De uitgezette otters hebben zenders gekregen om ze in het veld goed te kunnen volgen. Dat bleek niet zo makkelijk te zijn. Drie studenten van het Van Hall Instituut volgden hen dagelijks vanuit de auto, de boot en soms vanuit de lucht, dankzij twee piloten van vliegveld Drachten. Jitka kon het beste gevolgd worden.

 

DNA en sporenonderzoek heeft laten zien dat er nu in De Alde Feanen e.o. 3 – 4 otters leven. Het onderzoek gaat door. In september 2012 werden er in De Alde Feanen e.o. nog 3 Tsjechische otters bij geplaatst.

Vanwege de plotselinge aanwezigheid van een wilde otter trok de otter Jitka weg uit de Alde Feanen. De grafiek laat haar dispersie zien vanaf de uitzetlocatie. Na iets meer dan een maand vestigde zij zich vlakbij De Alde Feanen in een terrein van It Fryske Gea.

 

Klik hier voor een PowerPointpresentatie over de herintroductie.

 

 

 

Nieuws

11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder
14-12-2015
Van 27 december t/m 3 januari is het bezoekerscentrum elke dag* open van 10.00 tot 17.00 uur.   *m.u.v. oud- en nieuwjaarsdag lees verder
06-10-2015
De vogeltrek is net begonnen en de waterpartij voor de vogelkijkhut in de Jan Durkspolder is momenteel een lust voor het oog met grote aantallen... lees verder