Overzicht twintig nationale parken

Meer Natuurontwikkeling

De Koai en 't Bil

Deze gebieden waren tot 1988 onderdeel van de zomerpolder Laban en bestonden grotendeels uit natte graslanden. Aanleiding voor het veranderen van deze gebieden was het Nationaal Herstelplan Leefgebieden van de Otter. In dit plan was De Alde Feanen aangewezen als kerngebied. Dit hield in dat er maatregelen getroffen moesten worden om de waterkwaliteit te verbeteren. De graslanden zijn vergraven in de vorm van slenken die variëren in waterdiepte. De vrijgekomen grond is ter plekke verwerkt. Verder is het gebied afgesloten van de boezem, zodat het vervuilde boezemwater niet meer in het gebied kon komen. Het gebied wordt nu in belangrijke mate gevoed met gebiedseigen water (kwel en neerslag), waardoor de waterkwaliteit is verbeterd. Hierdoor is een nieuw moerasgebied ontstaan, waar zich in de toekomst (hopelijk) otters zullen vestigen. Bij de aanlegsteiger aan de Holstmar is een uitzichtpunt geplaatst van waaruit u een mooi overzicht heeft over 't Bil.

 

De Lytse Mear en Jan Durkspolder/Wolwarren

In dezelfde periode waarin de natuurontwikkeling in De Koai en 't Bil is uitgevoerd, is De Lytse Mear deels vergraven. Hier is een aantal nieuwe petgaten gegraven, is het gebied afgesloten van de boezem en heeft het een gezamenlijke waterhuishouding gekregen met de Jan Durkspolder en de Wolwarren. De Jan Durkspolder is een voormalige zomerpolder die ontpolderd is en nu permanent onder water staat. Hier is een zeer vogelrijk gebied ontstaan waarvan u met volle teugen kunt genieten vanuit de vogelkijkhut. In de Wolwarren is het waterpeil omhoog gebracht waardoor er in de lager gelegen delen plasjes zijn ontstaan. Een deel van het rietland wordt niet meer gemaaid, waardoor er mooie stukken overjarig riet voorkomen waar vogels als bruine kiekendief en roerdomp hun plek hebben gevonden.

 

It Wikelslân en de Reid om'e Krite

In een aantal delen van It Wikelslân is in 1997 gestart met natuurontwikkeling. Verruigde weilanden zijn omgevormd tot verschillende soorten natte gebieden, zodat deze biotopen leefruimte aan zeldzaam geworden moerasplanten - en diersoorten kunnen bieden. Niet het hele Wikelslân is 'op de kop gezet'. De waardevolle delen met oorspronkelijke petgaten, elzenbroekbos en rietlanden zijn onaangetast gebleven. Om u de mogelijkheid te bieden de effecten van natuurontwikkeling met eigen ogen te zien, is een wandelroute door It Wikelslân uitgezet. Kleine borden langs de route geven toelichting op de verschillende deelgebieden en het beheer.

Kalender

Zaterdag 18 november
Bij het vallen van de avond wandelen we door moerasbos en rietvelden in Nationaal Park De Alde Feanen. Tijdens heldere nachten is de sterrenhemel... lees verder
Zaterdag 18 november
Natuurgebied de Alde Feanen, dichtbij Leeuwarden, is een uitgestrekt laagveenmoeras. Vanaf het water zijn de vele trekvogels en overwinteraars in... lees verder
Zaterdag 25 november
Verreweg het grootste deel van Nationaal Park De Alde Feanen is alleen over water bereikbaar. Een echt vaargebied dus. Excursieboot ‘De... lees verder
 

Nieuws

02-11-2017
Nederland kent twintig Nationale Parken die samen het verhaal van de Nederlandse natuur vertellen. Deze gebieden zijn door het Rijk aangewezen en... lees verder
11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder