Overzicht twintig nationale parken

Beheer Grasland

In De Alde Feanen vinden we de volgende graslandtypen:

zomerpolders

winterpolders

legakkers

 

Zomerpolders

Zomerpolders zijn graslandpolders die in de winter (1 november-1 maart) onder water staan. Laban, De Wyldlannen en Polder Grondsma lagen vroeger voor de boezem en waren onderdeel van de ± 100.000 hectare van dit type grasland dat Fryslân rijk was. In die periode had men nagenoeg geen wateroverlast, omdat deze gebieden een prima waterberging vormden en er vrijwel geen mensen woonden. Later zijn deze gebieden bijna allemaal bedijkt en bemalen. De nog resterende zomerpolders hebben de volgende natuurwaarden:


• slaapplaats voor eenden en ganzen in de winter
• foerageer- en slaapplaats voor steltlopers in het (vroege) voorjaar
• broedgebied voor weidevogels
• landschappelijke en botanische waarden

 

Een deel van De Wyldlannen wordt verpacht aan een boer die er (jong) vee weidt en hooi wint. De rest wordt gehooid door It Fryske Gea. Het maaien gebeurt na 1 juli, dus na het broedseizoen van de weidevogels. Na het maaien wordt een deel nageweid met koeien of schapen. Aangezien het hier in feite boerenland betreft, worden de greppels, sloten en de afrastering onderhouden. Het beheer van de zomerpolders vergt veel tijd, omdat het hier zogenaamd 'vaarland' betreft, dus alles (materiaal, vee en hooi) moet per boot aan- en afgevoerd worden.

 

Winterpolders

Winterpolders zijn graslandpolders die het hele jaar bemalen worden en (nagenoeg) droog staan. Eén van de bekendste winterpolders is De Bolderen. Bekend vanwege zijn lage ligging, het voorkomen van kwel, de unieke schrale vegetatie en de weidevogels. De laatste jaren is veel grasland aangekocht voor toekomstige natuurontwikkeling. Voorlopig is het beheer op het behoud van het grasland gericht. Jaarlijks wordt er gemaaid (na 15 juni) en beweiding wordt extensief, dus met weinig dieren op een groot oppervlak, uitgevoerd.

 

De legakkers (stripen)

Er liggen veel stripen in De Alde Feanen. Dit zijn restanten van de vervening, want hier werd vroeger het veen op gedroogd. Vroeger werden vele legakkers door boeren uit de wijde omgeving gemaaid en gehooid. Ook nu worden de legakkers jaarlijks gemaaid. Het jaarlijks maaien heeft met name te maken met het behoud van de landschappelijke- en botanische waarden. Planten die hier voorkomen zijn o.a. kleine valeriaan, moeraskartelblad en diverse grassen en zegges.

Nieuws

11-04-2017
Brekelmans opent ogen in De Alde Feanen   EARNEWÂLD - Maandagavond opende Marleen Brekelmans de ogen van 80 ondernemers tijdens de... lees verder
14-12-2015
Van 27 december t/m 3 januari is het bezoekerscentrum elke dag* open van 10.00 tot 17.00 uur.   *m.u.v. oud- en nieuwjaarsdag lees verder
06-10-2015
De vogeltrek is net begonnen en de waterpartij voor de vogelkijkhut in de Jan Durkspolder is momenteel een lust voor het oog met grote aantallen... lees verder